مشخصات کود سولفات آهن خشک 21%:


Cd & Pb Fe
< 50 ppm 1% ± 21

ویژگی های کود سولفات آهن خشک ۲۱%:

  • سولفات آهن خشک کنجاله ساز به دلیل تولید به وسیله اسپری درایر کاملا خشک و پودری است.
  • کاملا محلول در آب می باشد.
  • کاربرد آن باعث کاهش pH خاک میشود.

مقدار و روش مصرف:


نوع گیاه چالکود محلول پاشی
نهال های جوان و انگور در پاییز همراه با کود حیوانی،250-50 گرم
برای هر درخت
در بهار بعد از رشد کامل برگ ها با غلظت 5-3 در هزار
تکرار در دوره های 15 روزه تا رفع کمبود
درختان غیر مثمر در پاییز همراه با کود حیوانی، 500-250 گرم
برای هر درخت
در بهار بعد از رشد کامل برگ ها با غلظت 5-3 در هزار
تکرار در دوره های 15 روزه تا رفع کمبود
درختان بارور در پاییز همراه با کود حیوانی، 1000-250 گرم
برای هر درخت
در بهار بعد از رشد کامل برگ ها با غلظت 5-3 در هزار
تکرار در دوره های 15 روزه تا رفع کمبود
زراعت در پاییز همراه با کود حیوانی، 120-80 کیلوگرم
در هکتار به صورت نواری
یک ماه پس از کاشت با غلظت 5-2 در هزار
تکرار در دوره های 20 روزه تا رفع کمبود

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

طراحی سایت توسط فراکارانت