سولفات روی گرانول

سولفات روی گرانول

مشخصات سولفات روی گرانوله 22%:Cd & Pb Zn
< 50 ppm 1% ± 22

سولفات روی گرانول

سولفات روی گرانول

ویژگی های سولفات روی گرانوله کنجاله ساز:

 

  • این کود دارای ۲۲ % عنصر روی می باشد.
  • سولفات روی گرانوله کنجاله ساز تر پذیری بالایی دارد.
  • مقدار عناصر سنگین سولفات روی کنجاله ساز بسیار پایین تر از مقدار استاندارد می باشد.

مقدار مصرف سولفات روی گرانول 22%:


نوع محصول مصرف خاکی
درختان میوه بارور بر حسب سن و اندازه درخت 350-200 گرم برای هر درخت، به صورت چالکود
غلات دانه ریز (ذرت، برنج، گندم و ...) 60-80 کیلوگرم در هکتار، به صورت نواری

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

سولفات روی گرانول

سولفات روی گرانول

روش مصرف سولفات روی گرانول کنجاله ساز:

  •  در باغات در زمستان در قسمت میانی سایه انداز به همراه کود حیوانی به صورت چالکود یا کانال کود استفاده می شود.
  • در نباتات زراعی هنگام تهیه بستر بذر همراه با سایر کودهای زمستانه در زیر خاک مصرف می شود.

طراحی سایت توسط فراکارانت