سولفات منیزیم پودری

سولفات منیزیم پودری

مشخصات سولفات منیزیم پودری کنجاله ساز:
Cd & Pb MgO
< 50 ppm 1% ± 23

سولفات منیزیم پودری

سولفات منیزیم پودری

ویژگی های سولفات منیزیم پودری کنجاله ساز:

 

  • کاملا محلول در آب می باشد.
  • مقدار عناصر سنگین سولفات روی کنجاله ساز پایین تر از مقدار استاندارد می باشد.

مقدار و روش مصرف سولفات منیزیم :


نوع گیاه مصرف خاکی محلول پاشی
باغات اواخر اسفند، 1-0/5 کیلو گرم برای هر درخت 5-10 در هزار، 5-2 مرتبه تا رفع کمبود
مزارع قبل از یا همزمان با کاشت، 50-30 کیلو گرم در هکتار یک ماه بعد از سبز شدن محصول،10-5 در هزار، 5-2 مرتبه تا رفع کمبود

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

سولفات منیزیم پودری

سولفات منیزیم پودری

طراحی سایت توسط فراکارانت