سولفات منیزیم کریستال

سولفات منیزیم کریستال

مشخصات سولفات منیزیم کریستال 16% کنجاله ساز:
Cd & Pb MgO
< 50 ppm 1% ± 16

سولفات منیزیم کریستال

سولفات منیزیم کریستال

ویژگی های سولفات منیزیم کریستال کنجاله ساز:

 

  • کاملا محلول در آب می باشد.
  • مقدار عناصر سنگین سولفات روی کنجاله ساز پایین تر از مقدار استاندارد می باشد.

مقدار و روش مصرف سولفات منیزیم کریستال:


نوع گیاه مصرف خاکی محلول پاشی
باغات اواخر اسفند، 1/5-0/7 کیلو گرم برای هر درخت 5-10 در هزار، 5-2 مرتبه تا رفع کمبود
مزارع قبل از یا همزمان با کاشت، 60-40 کیلو گرم در هکتار یک ماه بعد از سبز شدن محصول،10-5 در هزار، 5-2 مرتبه تا رفع کمبود

توصیه می شود زمان و میزان دقیق مصرف با نظر کارشناسان تغذیه گیاه و بر اساس نتایج آزمون خاک، برگ و آب مصرفی تعیین گردد.

طراحی سایت توسط فراکارانت